Procedury przyjmowania wniosków na badania i wydawania opinii w PPP nr 3

1. Badania diagnostyczne w PPP nr 3 prowadzone są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna (formularze wniosków dostępne są w sekretariacie poradni, u pedagogów szkolnych oraz na stronie internetowej poradni).

2. Wnioski rejestrowane są w sekretariacie poradni.

3. Pracownik pedagogiczny wyznacza termin rozmowy wstępnej z rodzicem/opiekunem lub termin badania dziecka.

4. W/w terminy przekazywane są bezpośrednio przez pracowników pedagogicznych lub sekretariat poradni rodzicom/opiekunom dziecka telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły/przedszkola.

5. W terminie 30 dni od daty wypełnienia wniosku o wydanie opinii dotyczacej dziecka, dokument powinien być gotowy do odbioru w sekretariacie poradni.

6. Opinie mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub upoważnione (pisemnie) przez nich osoby pełnoletnie.

7. Odbiór opinii rodzice/opiekunowie kwitują na formularzu pozostającym w teczce dziecka.

Procedury przyjmowania wniosków o wydanie orzeczenia kierowane do zespołu orzekajacego w PPP nr 3

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego nauczania, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rodzic powinien:

• Skontaktować się z poradnią (najkorzystniej telefonicznie) w celu ustalenia procedury postępowania w sprawie jego dziecka.

• Dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (na formularzu poradnianym dostępnym w drukach do pobrania) oraz inną niezbędną dokumentację.

• Dołączyć opinię szkoły/przedszkola.

• W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji o diagnozę specjalistyczną na terenie poradni rodzic jest zobowiązany przestrzegać wyznaczonych terminów badań.

• Orzeczenia lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

• O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rodzic/opiekun powiadamiany jest zawiadomieniem pisemnym, którego otrzymanie potwierdza własnoręcznym podpisem. Rodzic może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

• Orzeczenie gotowe jest do odbioru w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

• Orzeczenie mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub upoważnione (pisemnie) przez nich osoby pełnoletnie.

• Rodzice/opiekunowie dziecka otrzymują orzeczenia w trzech egzemplarzach, pokwitowany odbiór znajduje się w teczce dziecka.