1. Konsultacje dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli:

- na terenie placówek,

- na terenie poradni – w tym konsultacje dla wychowawców klas dotyczące różnego rodzaju trudności w klasie.

2. Wykłady, warsztaty, spotkania tematyczne dla nauczycieli wg zapotrzebowania.

3. Rady szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z daną klasą.

4. Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające kompetencje wychowawcze

 (szczególnie adresowane do nauczycieli i wychowawców pracujących z nastolatkami)

  Spotkania mają charakter cykliczny, warsztatowo-edukacyjny, na których omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

  • Nastolatek wyzwaniem dla dorosłych.
  • Warunki dobrej komunikacji (empatia, rozumienie, bariery komunikacji).
  • Etapy rozwoju zespołu klasowego. O tym jak wychowawca może zarządzać grupą by wzmacniać proces integracji, przeprowadzać przez sytuacje kryzysowo-problemowe oraz wspierać indywidualny rozwój uczniów.
  • Przyczyny absencji szkolnej i jej rodzaje.
  • Pomoc uczniowi i klasie w powrocie po dłuższej nieobecności.
  • Problemy i zaburzenia psychiczne u młodzieży oraz ich wpływ na funkcjonowanie w szkole.
  • Dlaczego warto współpracować z rodziną.
  • Jak motywować uczniów do nauki ?
  • Jak pracować z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?

 5. Grupa wsparcia i rozwoju dla logopedów szkolnych i przedszkolnych.

 6. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

 7. Grupa wsparcia dla osób zajmujących się doradztwem edukacyjno – zawodowym w szkołach.

 8. Wsparcie nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie specyfiki pracy z adolescentem i jego rodziną ( wg zapotrzebowania).

 9. Cykliczna praca w zespołach nauczycieli uczących daną klasę mająca na celu wzmacnianie kompetencji nauczycieli w udzielaniu

     i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.