Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 na wniosek rodzica wydaje opinie w sprawach:

-odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

-objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

-dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

-zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

-udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

-przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

-przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

-przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

-innych, wymienionych w przepisach prawa.

 
Działający w Poradni Zespół Orzekający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wydaje na wniosek rodziców:

-orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży:

• z autyzmem i Zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym,
• z afazją,
• z niepełnosprawnością ruchową,
• z niedowidzeniem i niedosłuchem,
• zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;

-orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

-orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

-opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Ponadto prowadzimy szeroką działalność pomocową skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni.