KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                     

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku, ul. Wałowa 21, Gdańsk

1. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, kontakt: l.maculewicz@ppp3.edu.gdansk.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku jest p. Eliza Łuczkiewicz, kontakt: rodoppp3gdansk@wp.pl

3. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy tj. w celu przeprowadzenia badań/ konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust.2 lit b RODO),

b) spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) jako instytucja publiczna będziemy przetwarzać Państwa dane oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane na czas realizacji umowy. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.

6. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującym z Administratorem: instytucje współpracujące z administratorem w ramach realizacji założeń statutowych. Ponadto dane będą przekazywane do instytucji państwowych, wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

7. Jako administrator Państwa danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych Państwa dziecka, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, możecie je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo , że przetwarzanie przez Administratora narusza Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy oraz kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.