Celem projektu „Jesteśmy razem!” jest zachęta do działań, które są spójne z programem ministerialnym i wspomagają pracę wychowawczą szkół i placówek w województwie pomorskim z ukierunkowaniem na rozpoznawanie potrzeb, aktywizowanie uczniów, a przez to zapobiegnie niepożądanym zachowaniom społecznym, w tym suicydalnym wśród dzieci i młodzieży.

W odniesieniu do negatywnych skutków edukacji zdalnej, w szczególności w zakresie kondycji psychicznej uczniów, warto zintensyfikować działania profilaktyczne i zajęcia integracyjne w klasach, aby odbudować relacje rówieśnicze.

 

Autorami projektu są:

 

 • Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty,
 • Bożena Żurawska, od dnia 1 lutego 2022 - Jolanta Jankowska – Żmich Dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Elżbieta Roszkowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Delegatura w Kościerzynie,
 • Teresa Burczyk, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Delegatura w Tczewie,
 • Danuta Gimińska, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego,
 • Magdalena Nebeling, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego,
 • Emilia Wantoch-Rekowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie.

Realizatorami projektu są:

 

 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogicznymi z terenu województwa pomorskiego,
 • koordynatorzy „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” realizowanego przez  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z Ministrem Edukacji i Nauki:
 • Bernadeta Grunwald Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim,
 • Emilia Wantoch-Rekowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wKościerzynie,
 • Jolanta Kamińska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku,
 • Beata Urzędowska, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim,
 • Kornelia Szmigiel pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni,
 • Sygnatariusze Porozumienia o współpracy zawartego w dniu 27 maja 2021 roku:
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński,
 • Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang,
 • proboszcz parafii Chrystusa Króla w Gdańsku, ks. kanonik dr Bartłomiej Stark,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski,
 • dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego,
 • rodzice uczniów (w tym Rady Rodziców) szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego.

 

Adresatami projektu są:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego.

Cele projektu:

 

 • Zwrócenie uwagi społeczności szkolnej i pozaszkolnej na problem niepożądanych zachowań uczniów, w tym suicydalnych.
 • Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności szybkiego reagowania na potrzeby uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów niepożądanych społecznie zachowań uczniów.
 • Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy klasy.
 • Zachęcenie do korzystania z dostępnych programów wspomagających działania wychowawcze.
 • Promowanie ciekawych rozwiązań służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych jako przykłady dobrej praktyki.
 • Realizacja w szkołach i placówkach programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie aktualnie zdiagnozowanych problemów.
 • Wskazywanie nowoczesnych form i metod pracy z uczniem sprzyjających osiąganiu najlepszych rezultatów edukacyjnych i wychowawczych oraz wysokiej jakości pracy szkoły.
 • Wypracowanie w szkołach/placówkach propozycji działań w celu zmniejszenia liczby zachowań społecznie niepożądanych, w tym suicydalnych wśród dzieci i młodzieży.

Przewidywane efekty

 

 • Przeprowadzenie przez szkoły/placówki oświatowe pogłębionej diagnozy potrzeb/problemów uczniów oraz przygotowanie w oparciu o nią programów wychowawczo-profilaktycznych
  i realizacja programów.
 • Wzmocnienie kompetencji rodzicielskich (wspieranie dziecka będącego w sytuacjach trudnych).
 • Wzmocnienie roli wychowawcy w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej.
 • Skonsolidowanie działań szkół/placówek oświatowych i innych podmiotów pracujących z uczniami w celu zapewnienia im efektywnej pomocy w sytuacjach codziennych w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej oraz w sytuacjach kryzysowych.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia uczniów znajdujących się w sytuacjach trudnych.
 • Pogłębienie współpracy szkół i placówek oświatowych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na rzecz wspierania kondycji psychicznej uczniów.
 • Pogłębienie współpracy szkół z rodzicami uczniów.

Głównymi zadaniami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych są:

 

 1. Organizacja różnorodnych form wsparcia podejmowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie województwa pomorskiego po analizie problemów występujących na terenie działania poszczególnych szkół i placówek.
 2. Organizacja różnorodnych form wsparcia przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym m.in. szkoleń na terenie województwa pomorskiego po analizie problemów występujących na terenie działania poszczególnych szkół i placówek, ze zwróceniem uwagi na:

- nasilenie problemów psychicznych jako konsekwencje długotrwałego bądź silnego
stresu i traumatycznych wydarzeń, depresja, ryzyko zachowań autoagresywnych,

- osłabienie relacji lub zerwanie więzi społecznych (samotność, konflikty),

- brak udziału uczniów w nauce zdalnej – zagrożenie „wypadnięciem” z sytemu edukacji,

- pogłębienie się nierówności w dostępie do edukacji,

- pogorszenie się dostępu do opieki medycznej i psychologicznej i w efekcie pogorszenie stanu zdrowia uczniów.

 1. Informowanie szkół i placówek o dyżurach telefonicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie woj. pomorskiego dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców. Informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce Koronawirus - informacje: https://kuratorium.gda.pl/poradnie1/wyswietl_zgloszenia.php oraz na stronach poszczególnych placówek.
 2. Realizacja nagrań prezentujących tematy sięgające do problemów wychowawczych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, lekarze, psycholodzy). Nagrania zamieszczane na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce Projektu oraz na stronach www poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Upowszechnienie informacji o realizacji projektu. Na stronie www Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: Jesteśmy razem! Projekt wspomagający działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022  oraz na stronach www poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek oświatowych.

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Gdańsku w ramach

Projektu wspomagającego działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/22 „Jesteśmy razem”

zrealizowała następujące zadania:

 

 1. Formy wsparcia skierowane do rodziców:
 2. cotygodniowe konsultacje telefoniczne specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów) dla rodziców dzieci/uczniów ze szkół i placówek w rejonie działania PPP nr 3
 3. dodatkowe dyżury telefoniczne psychologów bez uwzględniania rejonów działania poradni
 4. comiesięczne dyżury psychologów i pedagogów na terenie szkół i placówek
 5. warsztaty online w ramach Akademii dla Rodziców: „Relacje w rodzinie”, „Więzi w dzieciństwie”, „Trudne emocje rodziców i dzieci. Dać dzieciom bazę”.
 6. warsztaty i wykłady na terenie placówek: „Jak rozumieć sposób funkcjonowania nastolatka w czasie pandemii?”, „W jaki sposób wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym i psychicznym by mogło bezpiecznie zaadaptować się na nowo w szkole i osiągać optymalne wyniki w nauce”.
 7. Szkoła dla Rodziców – 3 grupy
 8. konsultacje rodzinne
 9. terapia rodzinna

 

 1. Formy wsparcia skierowane do nauczycieli/ wychowawców szkół i placówek:
 2. cotygodniowe konsultacje telefoniczne specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów) dla nauczycieli, wychowawców z placówek w rejonie działania PPP nr 3
 3. dodatkowe dyżury telefoniczne psychologów bez uwzględniania rejonów działania poradni
 4. comiesięczne konsultacje ze specjalistami na terenie placówek
 5. cykliczna praca specjalistów opiekujących się daną placówką w zespołach nauczycieli – wzmacnianie kompetencji nauczycieli w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli
 6. warsztaty w ramach Grupy wsparcia i rozwoju dla nauczycieli przedszkoli:

„Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Komunikacja z przedszkolakiem”, „Emocje przedszkolaka. Jak sobie z nimi radzić”

 1. warsztaty i szkolenia dla nauczycieli wg zapotrzebowania szkół:

„Zdrowie psychiczne dzieci w pandemii”, ''Kryzysy psychiczne młodzieży w pandemii", „Zdrowie psychiczne młodzieży w pandemii - rozpoznawanie niepokojących sygnałów oraz sposoby reagowania pomocne w zapobieganiu kryzysów psychicznych u uczniów.”, „Uczeń z Zespołem Aspergera – zalecenia w szkolnej praktyce”, „Jak wspierać uczniów w procesie kształcenia w nowej rzeczywistości szkolnej? Jak rozmawiać z uczniami o wojnie?”, „Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii. Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze.”,  „Zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie na dyskryminację w szkole.”, „Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.”, „Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy klasy.”, „Jak wspierać uczniów w pokonywaniu trudności edukacyjnej”, „Stres w trudnych czasach .Jak chronić, motywować i wspierać.”, „Nawiązywanie współpracy z  rodzicami. Budowanie pomostów skutecznej komunikacji.”, „Diagnoza typów uczniów, czyli jak radzić sobie ze zbiorem indywidualności w klasie lub grupie wychowawczej”.

 

 1. warsztaty online dla specjalistów, nauczycieli i wychowawców w ramach Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych:

„Trudne emocje społeczności szkolnej w okresie pandemii. Droga do spotkania”, „EMDR w pracy terapeutycznej”, „Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w pracy terapeutycznej”, „Trauma wczesnodziecięca i jej konsekwencje”, „(Nie)typowi w szkole”, „Szczęśliwe dziecko. Nagrody i konsekwencje”, „Gry psychologiczne w rodzinie: rozpoznawanie i reagowanie”, „Dzieci i młodzież w kryzysie okołorozwodowym/okołorozstaniowym”.

 

 1. Informowanie na bieżąco szkół i placówek o dyżurach telefonicznych, organizowanych formach wsparcia oraz upowszechnianie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Poradni.